16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Logo khuyến nông
Logo Khuyến nông Hậu Giang: Giai đoạn 2017-2021.
Logo TTKN Hậu Giang
Logo Khuyến nông Hậu Giang: Giai đoạn 2022-nay.
Logo Khuyến nông Việt Nam: Từ 2020.
Logo Khuyến nông Việt Nam: Từ 2021-2022.
Logo Khuyến nông Việt Nam
Logo Khuyến nông Việt Nam: Từ 2022-nay.