16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Tổng quan khuyến nông

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG TỈNH HẬU GIANG

 

 I. Tổng quan

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, được thành lập ngày 15/01/2004 (theo Quyết định số 48/2004/QĐ-UB, ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang; ngay sau khi tái lập tỉnh Hậu Giang năm 2004).

Năm 2009, đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang (theo Quyết định số 285/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang).

Từ ngày 27/6/2016 đến nay, chính thức đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang).

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, có tên tiếng anh là: HAU GIANG AGRICULTURE EXTENSION CENTER

- Tên viết tắt: HGAEC

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông đặt tại:

Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị thanh, tỉnh Hậu Giang (Khu Hành chính UBND tỉnh Hậu Giang).

- Điện thoại: 0293.3 878.873, Fax: 0293.3.870.507, Email: ttknhaugiang@gmail.com, Website: www.khuyennonghaugiang.com.vn

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến công và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (gọi chung là khuyến nông) trên phạm vi cả tỉnh Hậu Giang, nhằm hướng dẫn trợ giúp nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.