30/09/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

UBND tỉnh Hậu Giang: Quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 07/09/2022

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 11/ 8/ 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 07/09/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang: Thành lập Tổ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 265/QĐ-SNNPTNT về việc thành lập Tổ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 26/08/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Quyết định ban hành nội quy làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định ban hành nội quy làm việc tại Sở.

 26/08/2022

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 8

Ngày 10/8/2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới bằng hình thức trực tuyến. qua phần mềm Zoom.

 26/08/2022

Danh Mục Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Được Phép Sử Dụng Và Cấm Sử Dụng Tại Việt Nam

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 01/08/2022

Một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-SNNPTNT ngày 10/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang về Tuyên truyền quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến nông phối hợp với chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng.

 01/08/2022

Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 50-CTr/TU ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

 08/07/2022

Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ đạt hiệu quả, đảm báo đúng mục tiêu và yêu cầu đề ra, ngày 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 08/07/2022

Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị Quyết số 05-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững, Hậu Giang xác định đầu tư cho xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là chính. Để hiện thực hóa điều này, Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01 tháng 6 năm 2022 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là nghị quyết rất quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công có đủ phẩm chất, năng lực thi hành công vụ cũng như xây dựng nguồn nhân lực có tay nghề cao, chuyên môn sâu trong khu vực tư thích ứng với nhu cầu lao động của thị trường và xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

 30/06/2022