26/10/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đã được UBND tỉnh công bố.

 13/10/2021

Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành đề ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gây gắt và tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân.

 23/08/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang hướng dẫn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình Covid – 19 (Công văn số 1420/SNNPTNT-VP)

Ngày 16/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang phát hành công văn số 1420/SNNPTNT-VP, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh về việc hướng dẫn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình Covid – 19, nội dung công văn như sau:

 18/08/2021

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị Quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 về việc “Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống nhân dân. Qua đó cho thấy trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cần phải tập trung quyết liệt ở các cấp, các ngành, đặc biệt là tập trung nguồn lực để sử dụng và mang lại hiệu quả cao.

 18/08/2021

Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 về việc “Quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang”

Tại kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 về việc “Quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang”.

 18/08/2021

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Ngày 21/7/ 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

 18/08/2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở nông nhiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp, các ngành nói chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang nói riêng quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

 28/07/2021

Hậu Giang: Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030

 02/07/2021

Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác khuyến nông, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Hậu Giang theo hướng bền vững và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

 26/06/2021

Thông tư 18/2020//TT-BNNPTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng

Ngày 28/12/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2020//TT-BNNPTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. Thông tu này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2021.

 03/01/2021