24/04/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 16/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 11/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 03/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 26/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 20/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 20/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 07/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 28/02/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ Ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ Ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 23/02/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 06/02/2024