16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Phổ biến chính sách mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023
 1307
 17/04/2023
Ngày 15/3/2023, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Về xây dựng nông thôn mới

- Thị xã Long Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

- Duy trì và nâng chất các đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phú Hữu, Phú Tân (huyện Châu Thành), Vị Bình (huyện Vị Thủy); đồng thời, tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 03 xã: Tân Bình (huyện Phụng Hiệp), Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ), Vị Đông (huyện Vị Thủy) cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2023. Đối với các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên giao cho các địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành.

- Công nhận thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 12 xã: xã Vị Tân (thành phố Vị Thanh), Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A), Vị Thanh (huyện Vị Thủy), Đông Phước A (huyện Châu Thành), Phương Phú (huyện Phụng Hiệp). Đồng thời tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 02 xã: Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ), Tân Tiến (thành phố Vị Thanh) cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

- Công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), Đại Thành (thành phố Ngã Bảy), Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh).

2. Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Đối với sản phẩm huyện, thị xã, thành phố: Mỗi đơn vị cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng ít nhất 5 sản phẩm đạt 3 - 4 sao sản phẩm OCOP cấp huyện. Trong đó, có ít nhất 01 sản phẩm đạt 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Đối với sản phẩm cấp tỉnh: Công nhận ít nhất 8 sản phẩm đạt 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Thăng hạng ít nhất 25% sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Tái công nhận đối với sản phẩm OCOP hết thời gian chứng nhận (36 tháng) trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện hồ sơ cho 3 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ các xã rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện ngay từ đầu năm. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới: quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, công khai lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo Quy hoạch được phê duyệt.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, để người dân nhận thức được Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phát huy tối đa vai trò chủ thể của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng nhằm nâng cao hơn nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù của Tỉnh để triển khai hiệu quả Chương trình; các sở, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ, giải pháp, quy trình thực hiện của đơn vị mình theo từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để có sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả.

4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất ở nông thôn; triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành sản xuất tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường,... nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu quả việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện công nghệ chế biến cho các doanh nghiệp, cơ sở nhỏ và vừa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt sao. Rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm OCOP đáp ứng các quy định của thị trường trong nước và xuất khẩu; xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát, đánh giá sản phẩm OCOP; thúc đẩy áp dụng các giải pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) cho sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

6. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 06 chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng nông thôn mới (Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).

7. Lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn; nguồn vốn Trung ương phân bổ cho Chương trình và ngân sách địa phương để tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các xã. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống công trình cung cấp điện, nước sinh hoạt… Rà soát, xác định kế hoạch vốn, tập trung bố trí nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí kiểu mẫu và các xã đặc biệt
khó khăn.

8. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, bố trí đủ số lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp, phát huy hiệu quả chức năng tham mưu, điều phối của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tiến hành đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ xây dựng nông thôn mới các cấp đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Phát triển ấp.

…………………………

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 15/3/2023

Dương Hiệp
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc