10/12/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN: Nhìn lại công tác thực hiện “Ngày pháp luật” tại đơn vị
 156
 07/08/2019
Ảnh. Sinh hoạt ngày pháp luật tại đơn vị

Ảnh. Sinh hoạt ngày pháp luật tại đơn vị

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SNNPTNT ngày 11/3/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 43-CV/ĐU ngày 17/3/2011 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị.

Hơn tám năm qua, Trung tâm Khuyến nông đã đều đặn, duy trì tốt sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại đơn vị, nội dung phổ biến, tuyên truyền về Luật Viên chức, các Nghị định của Chính phủ về quyền và nghĩa vụ của viên chức, Luật Công đoàn, Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, về công tác Khuyến nông, các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về Tài nguyên môi trường, về xử lý vi phạm hành chính, phần mềm quản lý văn bản, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông rất coi trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp sinh hoạt Công đoàn cơ sở hàng tháng tại đơn vị cho tất cả viên chức; gắn công tác này với công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức hàng năm.

Ban Giám đốc phân công viên chức trong đơn vị luân phiên triển khai văn bản (có nghiên cứu, chuẩn bị trước ít nhất 01 tuần, có sử dụng máy chiếu cho cuộc họp tiện theo dõi).

Đảng viên và viên chức ngoài Đảng từng bước được nâng cao nhận thức, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh được những sai sót, vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được lãnh đạo phân công và vị trí việc làm của mỗi viên chức, nêu cao tinh thần vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị được cấp trên giao.

Góp phần tuyên truyền ra quần chúng nhân dân, nhất là tại nơi đến công tác và nơi cư trú của đảng viên, viên chức.

Thực hiện báo cáo định kỳ về Sở Nông nghiệp và PTNT đúng quy định.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế gặp phảiDo phần lớn viên chức trong dơn vị phải thường xuyên đi công tác cơ sở để xây dựng mô hình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân, nên ít có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu về chính sách, pháp luật của Nhà nước; tỷ lệ viên chức tham dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” chưa cao (từ 75-85%).

Viên chức được phân công triển khai văn bản phần lớn thiếu kiến thức sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, thiếu dẫn chứng sinh động.

Hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, chưa phong phú, chưa tạo tính hấp dẫn cho người nghe.

Nhằm Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc Sở (kể cả thực hiện tại các Trạm, Hạt). Một số giải pháp cần thực hiện:

- Báo cáo viên cần nghiên cứu kỹ văn bản, tóm tắt ngắn gọn nội dung chính, không nên đọc nguyên văn.

- Cần nghiên cứu dẫn chứng thực tiễn những vấn đề có liên quan đến nội dung văn bản triển khai.

- Có thể bổ sung hình thức triển khai bằng trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hái hoa dân chủ, đặt ra câu hỏi giải quyết tình huống,...

- Thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị cần có thực chất, hiệu quả; không làm qua loa, đại khái; sau cuộc triển khai đề nghị công chức, viên chức tiếp tục dành thời gian nghiên cứu sâu hơn.

- Cần sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cho sát hợp thực tế.

- Cần biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt “Ngày pháp luật”; đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo nội dung, yêu cầu.

Trương Thanh Ngoan
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc