01/03/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
LỊCH LÀM VIỆC Ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023
 147
 04/12/2023
LỊCH LÀM VIỆC Ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023

THỨ HAI – NGÀY 04/12/2023     

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Học lớp Cao cấp LLCT tại Học viên Chính trị khu vực IV, Thành phố Cần Thơ đến hết ngày 07/12/2023.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tín - PGĐ, Đ/c Linh - PGĐ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (theo lịch Sở). Mời tất cả đảng viên chi bộ dự. Điểm tại Hội trường Sở (cả ngày).

THỨ BA – NGÀY 05/12/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(theo lịch Sở). Mời tất cả đảng viên chi bộ dự. Điểm tại Hội trường Sở.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc với Đoàn công tác Cục Thủy lợi về quản lý, vận hành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé (theo lịch Sở).  Mời Đ/c Công –TP. QLKT CTTL cùng dự. Điểm tại Chi cục Thủy Lợi.

THỨ TƯ – NGÀY 06/12/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc với dự án MYI về thiết bị hạ tầng. Giao đ/c Phục – PTP. QLKT CTTL chuẩn bị nội dung và cùng đi. Điểm tại Văn phòng Dự án MYI tại TP Cần Thơ. (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

THỨ NĂM – NGÀY 07/12/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc cơ quan

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Kiểm tra tuyến đê bao trên địa bàn huyện Long Mỹ (xã Lương Nghĩa và Vĩnh Viễn A). Mời Đ/c Diễn - Phòng QLKT CTTL cùng đi.

THỨ SÁU – NGÀY 08/12/2023     

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Họp Ban lãnh đạo cơ quan. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Thăm cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN & DVNN.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Làm việc cơ quan.

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc