26/05/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
 1122
 27/02/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có sự thay đổi về điểm của bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP như sau:

Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 35 điểm)

Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm.

Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 40 điểm)

Tiêu chí từng nhóm, phân nhóm sản phẩm tại Phụ lục III của Quyết định 148/QĐ-TTg .

Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng.

(Đính kèm Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 - File PDF)

(Đính kèm Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 - File WORD)

Ngô Văn Thống - TTKN&DVNN

Ý kiến bạn đọc