20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong nước
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Đề nghị các địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến nông
 1087
 21/04/2023
Hình. Lễ phát động cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại Hậu Giang.

Hình. Lễ phát động cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại Hậu Giang.

Ngày 14/4/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT có công văn số 2336/BNN-VP do Bộ Trưởng Lê Minh Hoan ký gửi các địa phương, về việc đẩy mạnh công tác khuyến nông. Theo đó, đề nghị đẩy mạnh công tác khuyến nông, để tiếp tục phát triển lực lượng khuyến nông trong thời gian tới.

Nguyên văn nội dung công văn như sau:

Trước yêu cầu khách quan của thực tiễn sản xuất nông nghiệp trong tiến trình “Đổi mới”, ngày 02/03/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/CP Quy định về công tác khuyến nông, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của hệ thống khuyến nông Việt Nam. Trải qua 30 năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương; sự phối hợp, cộng tác chặt chẽ của các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, Hệ thống Khuyến nông Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành.

Hệ thống khuyến nông các cấp đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, góp phần tạo ra sự thay đổi sâu sắc về cơ cấu sản xuất và trình độ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên phạm vi rộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Lực lượng khuyến nông cũng đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, định hướng về phát triển khuyến nông trong giai đoạn tới: “Đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức và hoạt động khuyến nông, phát triển khuyến nông điện tử, khuyến nông cộng đồng, theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số” nhằm phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ kết quả 01 năm triển khai Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” (Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); để tiếp tục phát triển lực lượng khuyến nông trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Củng cố và phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng để trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở gắn với phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản quy mô lớn, đạt chuẩn. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tập trung vào các nội dung nhiệm vụ chính sau:

- Nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân, đồng hành với nông dân.

- Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở địa phương (bao gồm cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

- Tư vấn, dịch vụ, thương mại nông sản, kết nối thị trường, cung cấp thông tin thị trường, giá cả cho nông dân.

- Tư vấn tổ chức lại sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tư vấn về chính sách, trực tiếp chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống.

2. Đối với 13 tỉnh thuộc Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện theo nội dung Đề án đã phê duyệt. Đối với những tỉnh không thuộc Đề án, trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm 01 năm triển khai Đề án thí điểm để vận dụng, áp dụng mô hình tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động khuyến nông, phát triển hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, mở rộng hệ thống khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông hợp tác xã, khuyến nông cộng đồng,… đáp ứng nhu cầu của sản xuất, thị trường.

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức thị trường, tổ chức sản xuất, công nghệ số,… cho lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đầu mối tham mưu, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp ở địa phương, từng bước chuẩn hóa cán bộ khuyến nông.

5. Quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cán bộ khuyến nông cơ sở, hỗ trợ các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ khuyến nông công tác lâu dài, gắn bó với nghề.

6. Tăng cường kết nối hệ thống khuyến nông theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về công tác khuyến nông để chuyển tải trong phạm vi cả nước; phối hợp với một số trường của Bộ đào tạo thí điểm một số lớp cán bộ khuyến nông có trình độ trung cấp trở lên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Đính kèm file công văn (tải xuống tại đây).

Bành Đức Tín
Nguồn: Theo công văn Bộ NN&PTNT.

Ý kiến bạn đọc