26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các biểu mẫu văn bản
Mẫu đăng ký kế hoạch thực hiện các hoạt động Khuyến nông
 1903
 23/07/2017
Nhằm sớm chuẩn bị Kế hoạch Khuyến nông 2018, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn Mẫu đăng ký kế hoạch thực hiện các hoạt động Khuyến nông (Xem file đính kèm).

                                                                                                                                                    (Biểu mẫu)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH HẬU GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRẠM KHUYẾN NÔNG.............................                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG NĂM 2018

 

Stt

Nội dung

(Mô hình, dự án, hội thảo, tập huấn,...)

Quy mô

Đvt

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Hậu Giang, ngày        tháng      năm 2017

                   Người lập                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TTKN

Ý kiến bạn đọc