23/09/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo kết luận của Giám đốc TTKN tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020
 312
 23/10/2020

Ngày 08/10/2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 10 năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc TTKN&DVNN, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, Thành phố và kế toán TTKN&DVNN.

 Sau khi nghe Phòng Hành chính - tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 9, phướng hướng hoạt động tháng 10 năm 2020; Phòng TT-TVDV thông qua Kế hoạch tổ chức ‘‘Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần I – 2020’’ và Kế hoạch tổ chức Diễn đàn KN@NN; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiêp có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:   

       I. Đánh giá chung

       Trong tháng qua các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông phối hợp tốt và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Tiến độ giải ngân nguồn kinh phí đặc thù năm 2020 còn chậm, chưa đạt yêu cầu; mô hình nuôi lươn trong bể theo hướng ATVSTP triển khai còn chậm so với tiến độ (do nguồn lươn giống còn hạn chế, không đủ cung); Chưa tập trung nghiên cứu sâu góp ý các văn bản dự thảo; công tác cập nhật tổ chức nông dân trên trang nông sản Hậu Giang chưa đầy đủ, kịp thời.

       II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới         

       1. Tập trung rà soát hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và một số nhiệm vụ mới do Sở Nông nghiệp và PTNT bổ sung như: Dự án xây dựng các Mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái lớn – Cái bé năm 2020-2021; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững( VnSAT).

       2. Các Phòng chuyên  môn và các Trạm KN cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các hoạt động khuyến nông được giao từ đầu năm và hoàn tất các chứng từ thanh quyết toán các hoạt động đã triển khai xong. Đối với các mô hình khuyến nông năm 2020, mô hình nào thực hiện xong có kết quả thì có thể tổ chức tổng kết trong tháng 11/2020 tránh tập trung vào cuối năm.    

       3. Tổ chức và tham gia tốt Ngày hội Trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ I – 2020 và Diễn đàn KN @ NN “ Giải pháp phòng chống hạn, mặn và liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây gắn với truy xuất nguồn gốc vùng ĐBSCL”.

       4. Phối hợp tốt với Viện, Trường, Công ty triển khai và theo dõi thực hiện các mô hình trình diễn.

       5. Rà soát tiến độ thực hiện 03 hội thi: Đẩy mạnh công tác Tư vấn dịch vụ Khuyến nông; Thiết kế Video trong hoạt động Khuyến nông; Tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả.

      6. Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (rà soát lại công tác quy hoạch, bổ sung các vị trí, chức danh còn thiếu, tiếp nhận viên chức từ đơn vị khác chuyển về).

       7. Ứng dụng tốt các phần mềm đã triển khai như : Phần mềm Nông sản Hậu Giang, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm bán hàng….

       8. Giao Phòng hành chính – Tổng hợp rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thang điểm thi đua của Sở NN và PTNT giao từ đầu năm để có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tại buổi họp giao ban tháng 10/2020, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.         

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc