19/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo kết luận BGĐ TTKN tại cuộc họp giao ban tháng 5/2020
 302
 21/05/2020

Ngày 18/5/2020 Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 5 Thành phần tham dự gồm có: ông Võ Xuân Tân - Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố và bộ phận kế toán.

      Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 4, phướng hướng hoạt động tháng 5 năm 2020; Phòng TTTVDV báo cáo kết quả hoạt động TVDV đến tháng 4/2020; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

         1. Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, màu an toàn năm 2020 triển khai tại huyện Châu Thành đã chọn hộ xong 01 hộ nhưng hiện tại hộ không muốn tham gia: Thống nhất với đề xuất của huyện Châu Thành chọn 01 hộ khác nếu hộ đã chọn không tiếp tục tham gia mô hình.

       2. Về việc cung cấp lươn giống sớm cho Mô hình nuôi lươn trong bể theo hướng ATTP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm: Hiện tại lươn giống đang hiếm, đề nghị Tổ trưởng triển khai mô hình nên chủ động liên hệ nhiều nguồn cung cấp lươn giống để triển khai cho kịp tiến độ.

       3. Về đối ứng của nông dân tham gia mô hình: Thống nhất triển khai 02 phương án: Phương án 01 là dân đối ứng 100 % giống và thức ăn; Phương án 02 là hỗ trợ 50% còn lại 50% dân tự mua bên ngoài, sau đó báo cáo kết quả về Ban giám đốc để có hướng giải quyết.

       4. Bế giảng các lớp tập huấn TOF vụ Đông Xuân 2019-2020 (Dự án VnSAT): Hiện tại đang chờ kinh phí của BQL dự án VnSAT chuyển về sẽ tập trung bế giảng nếu có kinh phí.  

       5. Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ viên chức hệ thống khuyến nông: Giao Phòng HCTH tham mưu BGĐ thành lập tổ kiểm tra rà soát tổng thể hồ sơ viên chức (thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ viên chức trong tháng 6/2020).

       Đánh giá chung

       Trong tháng qua tập trung xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến nông năm 2020; Công tác triển khai các mô hình Khuyến nông năm 2020 đảm bảo tiến độ (hiện tại đã chọn và thẩm định hộ xong và đang thực hiện thủ tục giải ngân), tổ chức khai giảng 1 số lớp tập huấn FFS đạt theo yêu cầu; Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tư vấn dịch vụ.

       Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác câp nhật các mô hình hiệu quả trên địa bàn tỉnh chưa đầy đủ; Báo cáo kết quả triển khai các dự án năm 2019 còn chậm; còn 19 lớp tâp huấn dự án VnSAT chưa được bế giảng.  

        Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trong thời gian tới  

       1. Tiếp tục hoàn tất các công việc còn tồn đọng năm 2019 như: Hoàn tất các báo cáo tổng kết các dự án Khuyến nông năm 2019; Tạo tài khoản tất cả các hộ tham gia dự án 2019 trên phần mềm Nông sản Hậu Giang; Bế giảng 19 lớp tập huấn Dự án VnSAT còn lại (khi có kinh phí).

       2. Triển khai thực hiện Kế hoạch các hoạt động khuyến nông 2020:

  1. Công tác xây dựng mô hình
  • Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các mô hình khuyến nông năm 2020, Tổ chức tập huấn cho nông dân tham gia mô hình; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải ngân và tiến hành cung cấp giống, vật tư và thiết bị cho các hộ tham gia mô hình; Hướng dẫn cho tất cả các hộ tham gia mô hình tạo tài khoản trên phần mềm Nông sản Hậu Giang; Thường xuyên ghi nhật ký điện tử, tiến độ triển khai mô hình trên phần mềm nông sản Hậu Giang.
  • Giao Phòng Chuyển giao kỹ thuật cập nhật các mô hình hiệu quả trên địa bàn tỉnh (mỗi xã chọn 3 mô hình hiệu quả đẹp nhất).

2.2. Công tác đào tạo và tập huấn

       - Phòng Đào tao – Huấn luyện xây dựng kế hoạch thực hiện tất cả các lớp tập huấn đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch Khảo sát, học tập tại các tỉnh Tây Nguyên.

       - Các Trạm Khuyến nông xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện tất cả các lớp tập huấn đã được phân bổ: Tập huấn FFS; Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo hướng an toàn sinh học; Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuổi giá trị một số loại nông sản chủ lực.

       - Theo dõi, báo cáo các điểm trình diễn hạn mặn tại huyện Châu Thành và Long Mỹ.

       2.3. Công tác thông tin tuyên truyền

       - Phòng TTTVDV xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động Thông tin tuyên truyền đã được phê duyệt; Hoàn chỉnh nội dung kế hoạch và dự toán chi tiết ‘‘Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần I – 2020’’; Hướng dẫn các trạm và nhà vườn đăng ký các loại trái cây tham gia hội thi.

       - Các Trạm KN đăng ký và đề xuất chủ đề tổ chức tọa đàm, phối hợp Phòng TTTVDV xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung thực hiện

       - Chuyên mục Khuyến nông Hậu Giang: phối hợp với Đài PTTH Hậu Giang chuẩn bị tốt nội dung, lựa chọn nội dung đáp ứng theo yêu cầu nông dân

       - Nâng chất bản tin khuyến nông trên Website khuyennonghaugiang.com.vn

       - Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh các sản phẩm, vùng sản xuất trên trang Nongsanhaugiang.com.vn

       2.4. Công tác Tư vấn dịch vụ

       - Các Trạm tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu của nông dân, đăng ký cung cấp theo yêu cầu

       - In tem phát cho một số nông dân, tổ chức nông dân có ghi chép nhật ký điện tử tốt (làm thí điểm).

       - Thực hiện các thủ tục chứng nhận ATVSTP; Thiết kế và in ấn bao bì.

       - Phòng TTTVDV củng cố hoạt động Điểm Tư vấn dịch vụ, Quầy trưng bày và Báo cáo tình hình hoạt động, kinh phí cổ phần hoạt động tư vấn dịch vụ 1 lần/tháng và đề xuất phướng hoạt động trong thời gian tới.

       - Báo cáo tiến độ thực hiện hội thi Đẩy mạnh công tác TVDV Khuyến nông 1 tháng/ lần.  

       3. Hoàn chỉnh Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025.

       4. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng.

       5. Tổ chức triển khai thực hiện 03 hội thi: Đẩy mạnh công tác Tư vấn dịch vụ Khuyến nông; Thiết kế Video trong hoạt động Khuyến nông; Tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình.

       6. Công tác tổ chức cán bộ:

      - Phân công viên chức phụ trách từng nội dung nội dung, lĩnh vực cụ thể.

      - Hướng dẫn viên chức toàn hệ thống hoàn chỉnh hồ sơ viên chức theo hướng dẫn mới của Thông tư 07/2019 của Bộ Nội vụ, rà soát lại thời gian bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Trạm khuyến nông; sắp xếp lại các vị trí còn thiếu.

       7. Công tác khác:

       - Thường xuyên sử dụng phần mềm Nông sản Hậu Giang: ghi chép nhật ký, xây dựng dữ liệu khuyến nông, ...

       - Phối hợp với các Viện, Trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động (Đề tài trồng đậu nành; Dự án sinh kế Cái lớn – Cái bé; Dự án chanh theo tiêu chuẩn VietGAP) .  

           Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại buổi họp giao ban ngày 18/5/2020, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.  

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc