18/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018
 223
 23/05/2018
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại văn phòng Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018. Thành phần tham dự gồm có: Ông Ngô Minh Long - PGĐ Sở NNPTNT; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố và kế toán.

       Sau khi nghe Phòng HCTH thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động khuyến nông 4 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2018; Dự thảo kế hoạch và Quy chế Hội thi " Thực hiện đề tài, sáng kiến, giải pháp  công tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông năm 2018; Phòng TTTVDV thông qua Kế hoạch và Quy chế Hội thi " Đẩy mạnh công tác Tư vấn dịch vụ khuyến nông năm 2018"; Các ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

       I. Đánh giá chung

       Trong 4 tháng đầu năm 2018 nhìn chung các công việc chuyên môn diễn ra thuận lợi; các phòng, Trạm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao; các hoạt động trước, trong và sau tết, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống viên chức, viên chức vui xuân đón tết " An toàn, tiết kiệm"; thực hiện tốt công tác phối hợp, Thông tin tuyên truyền đã tổ chức thành công " Diễn đàn xây dựng và nhân rộng mô hình giai đoạn 2015-2017 và định hướng đến năm 2020"; Tọa đàm " Các giải pháp phát triển nuôi tôm bền vững trên nền đất lúa"; Thực hiện tốt các nhiệm vụ được chỉ đạo của cấp trên cũng như triển khai tốt các hoạt động khuyến nông năm 2018.

       Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác xây dựng thuyết minh trình phê duyệt dự toán chi tiết các dự án Khuyến nông năm 2018 còn chậm; Công tác lập hồ sơ và chứng từ quyết toán các lớp TOF thuộc dự án VnSAT chậm về tiến độ;  Dự án “Chăn nuôi heo, gà trên đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường” nguồn kinh phí của Sở KHCN tỉnh Hậu Giang (thuộc HP4 của Đề án 1.000) còn chậm so với tiến độ; Công tác đánh giá và phân loại viên chức một vài bộ phân chưa tốt, chưa đối chiếu đúng theo tiêu chí thi đua.

       II. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5 năm 2018

       Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông, tập thể TTKN ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018.

       Các Phòng, Trạm KN tổ chức thực hiện theo tin thần công văn số 234/TTKN ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Trung Tâm Khuyến nông Hậu Giang, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Trạm KN hàng tháng tổng hợp báo cáo gửi về BGĐ TTKN  để đánh giá kết quả thực hiện. Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

       1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

       Hướng dẫn các phòng, trạm Khuyến nông trực thuộc đăng ký đề tài, sáng kiến và giải pháp công tác năm 2018; Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án khuyến nông 2018; thành lập các tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chức họp và thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp giống, vật tư, máy móc, thiết bị, công cụ và dụng cụ, ... theo quy định.

Liên hệ Sở phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch mua sắm, sữa chửa tài sản đợt 1 - 2018.

Tham mưu phân công từng cá nhân, phòng và trạm phụ trách theo dõi thực hiện các tiêu chí thi đua năm 2018 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành (xét thi đua các đơn vị trực thuộc Sở); Xây dựng Nội quy Quy định về thái độ và ứng xử trong khi làm việc đối với viên chức khuyến nông Hậu Giang.

Thực hiện tốt công tác tham mưu điều động viên chức, đề nghị bổ nhiệm lãnh đạo các bộ phận còn thiếu theo quy định về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân kinh phí, đảm bảo kinh phí kịp thời cho các phòng, trạm Khuyến nông thực hiện nhiệm vụ.

2. Phòng Đào tạo – Huấn luyện:

Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch, dự thảo Quyết định thành lập Ban biên soạn và thẩm định tài liệu khuyến nông, giáo trình đào tạo nghề năm 2018.

Dự án VnSAT: Tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc thành lập tổ triển khai Dự án VnSAT 2018 (phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân ở cấp tỉnh, huyện và xã); Tổng hợp danh sách học viên từ các địa phương; Tổ chức khai giảng và giảng dạy các lớp tập huấn vụ Hè Thu và Thu Đông 2018; Tổ chức buổi họp đánh giá rút kinh nghiệm năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện, có đánh giá mặt được và hạn chế của giáo viên và công tác quản lý lớp thời gian qua, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo chất lượng tập huấn,...).

Công tác đào tạo nghề: Bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện các lớp nghề trồng mía theo quy định; Quyết định phê duyệt giáo trình, báo cáo theo quy định, ...

Dự án Heifer: Tiếp tục tham mưu trình Sở Tài chính cho ý kiến về việc phê duyệt định mức chi; có kế hoạch làm việc với địa phương làm biên bản với các hộ còn nợ, xử lý bò bị sự cố; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2018 sau khi có phê duyệt định mức kinh phí, ...

          3. Nhiệm vụ Phòng Thông tin – Tư vấn và dịch vụ:

Công tác Tư vấn dịch vụ khuyến nông: Hoàn thiện Kế hoạch và quy chế Hội thi “Đẩy mạnh công tác tư vấn và dịch vụ khuyến nông 2018"; Liên hệ ký biên bản hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc với tất cả các các đơn vị có phối hợp cung ứng sản phẩm dịch vụ; Hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động TVDV năm 2018; Thực hiện tốt Quy chế hoạt động và tổ chức họp lệ Tổ tư vấn dịch vụ theo quy định; Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo các Quyết định đã ban hành.

Công tác tập huấn: Tổ chức thực hiện tốt các lớp tập huấn nguồn kinh phí của tỉnh và trung ương 2018; theo dõi và kiểm tra các Trạm Khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn được phân bổ.

Công tác thông tin tuyên truyền: Tiếp tục theo dõi vận hành Website khuyến nông Hậu Giang, cập nhập thông tin và duyệt tin thường xuyên; kêu gọi các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu đăng tin, quảng bá trên Website; Thực hiện tốt Chuyên mục Khuyến nông trên Đài PTTH Hậu Giang và cung cấp Báo Nông nghiệp.

Thực hiện tốt Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Chương trình khí sinh học giai đoạn 2016 – 2020,

  4. Nhiệm vụ Phòng Chuyển giao kỹ thuật:

Các dự án Khuyến nông năm 2018 nguồn kinh phí của tỉnh: Cung cấp đầy đủ các báo giá để Sở phê duyệt dự toán chi tiết; trình Sở NN và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai nội dung các dự án đến địa phương tổ chức thực hiện.

Tiếp tục theo dõi và tổ chức thực hiện các nội dung Dự án mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa của TTKN Quốc Gia, Dự án xây dựng mô hình nuôi vịt bố mẹ chuyên trứng TC (ViGOVA),...

Dự án chăn nuôi heo gà tập trung trên nền đệm lót sinh học và công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường (Hợp phần 4 – Đề án 1000): hỗ trợ kinh phí cho nông dân; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch và quy chế Hội thi vận động nông dân làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo 2018, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, Thành phố 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Trên cây lúa, hướng dẫn nông dân chăm sóc và thu hoạch lúa Hè Thu 2018, trong đó chú ý phòng trừ rầu nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa.

 Hướng dẫn viên chức đăng ký đề tài, sáng kiến và giải pháp công tác năm 2018 gửi về Phòng HCTH (có tiến trình kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất việc thực hiện).

 Phổ biến kế hoạch, quy chế các hội thi do TTKN tổ chức đến toàn thể viên chức do đơn vị mình phụ trách để thực hiện: Hội thi “Vận động nông dân làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo 2018”, Hội thi “Thực hiện đề tài, sáng kiến và giải pháp công tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông 2018” và Hội thi “Đẩy mạnh công tác tư vấn và dịch vụ khuyến nông 2018”.

Tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức phối hợp với các phòng chuyên môn của TTKN triển khai tốt kế hoạch hoạt động khuyến nông 2018.

           Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.                                     

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc