26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chương trình số 140-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang
 565
 26/12/2022
Ngày 09/11/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Chương trình số 140-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình thực hiện, như sau:

I. Mục tiêu

1.Mục tiêu tổng quát

Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông nghiệp ở những vùng có điều kiện lợi thế. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

2. Mục tiêu đến năm 2030

(1) Tốc  độ  tăng  trưởng  GRDP  nông -lâm -thủy sản đạt  bình  quân 3,05%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5 -6%/năm.

(2) Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm.

(3) Tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 100% tổng số xã, trong đó, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 50%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên  20%; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đạt 75% (06 đơn vị cấp huyện), trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện (02 đơn vị) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(4) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng tối thiểu 3,0 lần so với năm 2020.

(5) Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 90%.

(6) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 30%; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo đạt trên 70%.

(7) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 3%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

3.Tầm nhìn đến năm 2045

(1) Nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

(2) Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại.

(3) Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc

II. Nhiệm vụ, giải pháp

(1) Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

(2) Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.

(3) Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

(4) Xây dựng nông thôn theo hƣớng hiện đại gắn với đô thị hóa.

(5) Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(6) Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn.

(7) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

(8) Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trƣờng, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học -công nghệ.

(9) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn.

Chi tiết nội dung Chương trình số 140-CTr/TU ngày 09/11/2022

Dương Hiệp
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc