26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Bộ NN-PTNT ban hành QĐ số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025
 320
 24/11/2022
Ngày 09/11/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025.

Với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối bảo đảm hiệu quả, bền vững góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. Ngày 09/11/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề các mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 

- Nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón.

- Nâng công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần (5 triệu tấn/năm).

- Lượng phân bón hữu cơ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020.

- Cơ bản hoàn thiện tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Phấn đấu xây dựng phòng thử nghiệm kiểm chứng đủ năng lực để phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng phân bón.

- 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các lớp tập huấn hàng năm về sử dụng phân bón cho người dân, chủ cơ sở buôn bán phân bón tại địa phương.

- Tiếp tục xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả tiêu biểu trên 9 nhóm cây trồng chủ lực quốc gia trong Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Đề thực hiện được các mục tiêu đề ra Bộ NN&PTNT cũng đưa ra một số nội dung cần tập trung thực hiện như sau:

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Đa dạng hóa các sản phẩm phân bón hữu cơ;

- Phát triển và nhân rộng các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ;

- Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả;

- Nâng cao năng lực của hệ thống kiểm nghiệm;

- Chuyển đổi nhận thức của người dân, chủ cơ sở buôn bán, doanh nghiệp sản xuất và cán bộ quản lý địa phương.

(Nội dung chi tiết đính kèm Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV của Bộ NN-PTNT)

(Đính kèm Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện QĐ 4324/QĐ-BNN-BVTV của Bộ NN-PTNT)

 

Ngô Văn Thống - TTKN&DVNN

Ý kiến bạn đọc