26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"
 232
 08/07/2022
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 50-CTr/TU ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

1. Mục tiêu của đề án

- Mục tiêu chung:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có trình độ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phong cách và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

(1) Tuyển dụng, thu hút cán bộ trẻ, chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt 5% so với biên chế hiện nay.

(2) Phấn đấu 100% cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch, từng chức danh.

(3) Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn: Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có trình độ sau đại học đạt 25%.

(4) Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo vị trí việc làm: 80% cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có ngạch chuyên viên chính trở lên; 55% cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan cấp tỉnh, 25% cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý có ngạch chuyên viên chính; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp xã có ngạch chuyên viên trở lên.

(5) 100% cán bộ diện quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.

2. Giải pháp thực hiện

- Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ:

+ Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ.

+ Đổi mới nội dung, phương thức, quy trình giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ.

- Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp: 

+ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ.

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.

+ Đổi mới quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

- Tăng cường rà soát điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ.

- Đổi mới quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Đề án này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

(Đính kèm nội dung chi tiết Đề án số 05-ĐA/TU)

Huỳnh Thị Trúc Ly
TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc