06/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở nông nhiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
 198
 28/07/2021

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp, các ngành nói chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang nói riêng quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn mới, ngày 12/3/2021 Sở nông nhiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNNPTNT về việc cải cách hành chính năm 2021 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang với các hoạt động cụ thể như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công vụ, cải cách hành chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, hoàn thành các mục tiêu cụ thể đã đề ra; nâng cao hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện kết quả các Chỉ số cạnh tranh của Tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính ở lĩnh vực Ngành Nông nghiệp; tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức của công chức, viên chức và Nhân dân, đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, các đơn vị trực thuộc Sở cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng, đồng thuận, thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại, hiệu quả./.

(Đính kèm Kế hoạch)

Huỳnh Thị Trúc Ly - Trung tâm KN&DVNN Hậu Giang

Tập tin đính kèm

  165_KH-CCHC-So-NN&PTNT.pdf

Ý kiến bạn đọc