15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt "Ngày Pháp Luật" tại Trung tâm Khuyến nông
 170
 12/11/2019

Thực hiện Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đã duy trì đều đặn sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại đơn vị.

Chất lượng sinh hoạt “Ngày pháp luật” thường xuyên được nâng cao, đảm bảo nội dung, yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về Sở đúng quy định.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Ngày Pháp Luật tại Trung tâm Khuyến nông được thực hiện như sau:

Cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng, lồng ghép với sinh hoạt Công đoàn cơ sở.

Cần tạo sự thống nhất nhận thức của viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Phân công viên chức triển khai văn bản cụ thể theo nội dung, yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển cho đơn vị (luân phiên viên chức nghiên cứu, triển khai), góp phần tạo cho mỗi viên chức chịu khó nghiên cứu sâu về văn bản và khả nâng thuyết trình trước tập thể.

Quy định và duy trì ngày họp sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng; nội dung, chương trình sinh hoạt “Ngày pháp luật” được chuẩn bị trước từ 5 đến 7 ngày, có thông báo cho viên chức được phân công biết để chuẩn bị.

Viên chức được phân công có trách nhiệm nghiên cứu trước văn bản, trích lượt nội dung chính của văn bản cần triển khai, soạn bài Powerpoint để trình chiếu cho người nghe tiện theo dõi (nếu được cần lồng ghép hình ảnh minh họa phù hợp nội dung triển khai, so sánh văn bản triển khai với nội dung văn bản trước đây).

Có thể triển khai bằng hình thức hái hoa dân chủ, đưa ra câu hỏi trắc nghiệm, đặt câu hỏi và yêu cầu giải quyết tình huống.

Mỗi viên chức có trách nhiệm góp phần tuyên truyền ra dân, nhất là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là tại nơi đến công tác và nơi cư trú (có thể lồng ghép trong Hội thảo, tập huấn đầu bờ, sinh hoạt Câu lạc bộ khuyến nông, Tổ hợp tác).

Lãnh đạo đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng các nhân tố tích cực, các gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện công tác này qua loa, đại khái, không đạt yêu cầu,  không đúng quy định.

Thực hiện các giải pháp nêu trên, thiết nghĩ buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” được đổi mới cả về nội dung, hình thức, sinh động, phong phú, hấp dẫn người nghe và dễ tiếp thu hơn, tránh được sự nhàm chán trong tư tưởng của viên chức.

Trương Thanh Ngoan
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc