10/12/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020
 307
 08/05/2019
Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch “Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020”  với cac nội dung cụ thể như sau:

I. Thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các HTX nông nghiệp

1.      Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong các HTX nông nghiệp

Đến nay, cả nước có trên 12.600 HTX nông nghiệp, trong đó có 46% số HTX đạt mức khá, tốt theo kết quả phân loại, đánh giá năm 2017. Có 199 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao ở 41 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 161 HTX trồng trọt, lâm nghiệp (chiếm 80,9%), 18 HTX chăn nuôi (chiếm 9,0%), 20 HTX thủy sản (chiếm 10,0%). Các lĩnh vực sản xuất của HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phổ biến là sản xuất rau, trái cây an toan; sản xuất giống cây trồng; sản xuất hoa, làm nấm; chăn nuôi gà, lợn, bò sữa, và nuôi trồng thủy sản; chế biến và bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.

Những vùng và địa phương có nhiều HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhất là: Tây Nguyên (57 HTX), Đồng bằng sông Cửu Long (39 HTX); Lâm Đồng (36 HTX), Long An (14 HTX), Hà Nội (13 HTX), Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh mỗi tỉnh, thành có 11 HTX.

Căn cứ tiêu chí phân loại ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tổng số 199 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có: 164 HTX (chiếm 82,4%) áp dụng kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản; 17 HTX (chiếm 8,5%) áp dụng công nghệ tự động hóa; 17 HTX (chiếm 8,5%) áp dụng công nghệ sinh học; 1 HTX (chiêm 0,5%) ứng dụng công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp.

2.     Đánh giá chung

a)      Kết quả đạt được

-      Nhận thức về hiệu quả và sự cần thiết áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến.

-      Nhiều địa phương đã quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo và có các chính sách khuyến khích HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Hà Tĩnh....

-      Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong các HTX cho thấy những kết quả, hiệu quả rõ rệt như: giảm được giá thành sản xuất, giảm rủi ro và sự lệ thuộc vào thời tiết; bảo đảm tốt hơn an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; sản phẩm nông nghiệp cho chất lượng cao và ổn định hơn qua đó cho phép tăng thu nhập và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

b)       Hạn chế và nguyên nhân.

-        Hạn chế:

+ Số lượng HTX nông nghiệp úng dụng công nghệ cao còn thấp, hết năm 2017 cả nước mới chỉ có 199 HTX, chiếm 1,7% tổng số HTX nông nghiệp.

+ Quy mô ứng dụng công nghệ cao trong các HTX nông nghiệp còn nhỏ.

+ Công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất ở các HTX chủ yêu là kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản (chiếm hơn 82,4%). Tỷ lệ HTX ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, tin học chưa cao (chưa đến 17,6%).

(Đính kèm chi tiết Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020)

Ngô Văn Thống - TTKN
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ý kiến bạn đọc