15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN Quốc Gia: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông
 2346
 08/05/2019
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận được văn bản của một số địa phương, đơn vị đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông.

         Căn cứ các quy định của Nghị định, Trung tâm Khuyên nông Quốc gia hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

1.      Về văn bản hướng dẫn của Trung ương:

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông đã quy định đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, quy trình, điều kiện tham gia thực hiện khuyến nông, phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương. Nghị định này đã được xây dựng với nguyên tắc khi có hiệu lực là thực hiện ngay mà không cần ban hành Thông tư hướng dẫn về chuyên ngành.

- Thực hiện quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông (thay thế Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010). Sau khi Thông tư ban hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phưong triển khai thực hiện.

2.      Về việc triển khai thực hiện Nghị định của các địa phương:

        Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện Nghị định như sau:

* Về chính sách khuyến nông:

         Căn cứ vào các quy định tại Chương IV Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành chính sách khuyến nông phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, trong đó:

-  Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung hoạt động khuyến nông của địa phương dựa trên quy định của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP.

-  Quy định nội dung và định mức chi áp dụng trong hoạt động khuyến nông của địa phương, đề nghị trước mắt chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nên các địa phương có thế tiếp tục áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 và các quy định hiện hành, sau khi có Thông tư hướng dẫn thì sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp).

*      Về  định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông:

- Trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông theo từng lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp,... (có đăng tải trên website của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia).

- Tuy nhiên định mức xây dựng từ lâu, có một số nội dung không còn phù hợp. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang rà soát, xây dựng định mức mới thay thế.

- Do vậy, trường hợp ở địa phương có những nội dung hoạt động khuyến nông đặc thù hoặc cần điều chỉnh khác với định mức khuyến nông của Bộ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để làm cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông.

*      Về chương trình, kế hoạch khuyến nông địa phương:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng điểm giai đoạn 2013- 2020 (có đăng tải trên website của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia), Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng chương trình khuyến nông địa phưong (từ 03 đến 05 năm) trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, trên cơ sở chương trình khuyến nông địa phương đã phê duyệt, hàng năm căn cứ nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí khuyến nông gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

*      Về các nhiệm vụ khác:

- Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến nông theo quy định của pháp luật hiện hành.

       Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để báo cáo Bộ xem xét, xử lý kịp thời.

(Đính kèm chi tiết ccoong văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP)

Ngô Văn Thống - TTKN
Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Ý kiến bạn đọc